Statut

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty » Statut

Statut

 

 

S T A T U T   S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E J

 

im. Jana Brzechwy

 

W   Ż A R S K I E J   W S I

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Nazwa szkoły
 3. Inne informacje o szkole
 4. Cele i zadania szkoły
 5. Organy szkoły
 6. Organizacja szkoły
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 8. Uczniowie szkoły
 9. Wewnątrzszkolny system oceniania
 10. Postanowienia końcowe

 

 

1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

 

 1. Statut jest podstawowym dokumentem regulującym pracę szkoły. Dotyczy obowiązków oraz praw nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Określa zasady współżycia, których podstawą jest wzajemna życzliwość, szacunek, zrozumienie i tolerancja.
 2. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzję   podejmuje dyrektor.
 3. Zmiany w Statucie można wprowadzić na wniosek organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, dyrektora, członków Rady Pedagogicznej, innych pracowników szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wymagane quorum do podjęcia uchwały w sprawie zmian do Statutu Szkoły – 2/3 składu Rady Pedagogicznej.
 5. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Żarskiej Wsi

2)       Organie prowadzącym szkołę –  należy  przez to rozumieć Gminę Zgorzelec

3)       Organie  sprawującym nadzór pedagogiczny –  należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

4)       Kuratorze – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

5)       Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi

6)       Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych

7)       Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka

8)       Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi

9)       Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty               ( tekst jednolity Dz. U  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

10)    Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674  ze  zmianami) 

 

 

2. NAZWA  SZKOŁY

 

§ 2

 

Szkoła nosi imię „Jana Brzechwy”.

 

§ 3

 

Oznaczenie siedziby szkoły – Żarska Wieś 32, gmina Zgorzelec

 

 

§ 4

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być czytelny skrót nazwy.

 

3. INNE  INFORMACJE  O  SZKOLE

 

§ 5

 

 

 1. Organ prowadzący szkołę –  Gmina Zgorzelec.
 2. Organ nadzoru pedagogicznego – Dolnośląski Kurator Oświaty.
 3. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
 4. W strukturę szkoły wchodzi oddział przedszkolny.
 5. Obwód szkolny ustala organ prowadzący ( Uchwała Rady Gminy Zgorzelec Nr 44/99 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów z dnia 22 lutego 1999roku).
 6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia absolwentów do kontynuowania nauki                   w gimnazjum.
 7. Uczniowie kończący szkołę podstawową są objęci sprawdzianem zewnętrznym.
 8. Dowóz uczniów, których droga od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza3 kmdla uczniów klas I – III i oddziału przedszkolnego oraz4 kmdla  uczniów klas IV – VI i  którzy należą do ustalonego dla szkoły obwodu, zapewnia organ prowadzący.
 9. Szkoła jest jednostką budżetową.
 10. Szkoła posiada konto środków specjalnych.
 11. Szkoła zapewnia obsługę finansowo – administracyjną i gospodarczą w ramach środków zaplanowanych w budżecie i przydzielonych uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy.
 12. Na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia, imprezy kulturalno – oświatowe, akcje charytatywne i inne uroczystości, prowadzone przez podmioty spoza szkoły, za zgodą dyrektora.
 13. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym oraz okresy przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych  określa Minister Edukacji Narodowej  w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

4. CELE  I  ZADANIA   SZKOŁY

 

§ 6

 

 

1. Edukacja szkolna przebiega w etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka :

  I   –    klasy  I – III  szkoły podstawowej

 II  –     klasy  IV – VI szkoły podstawowej

 oraz roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym                                             

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)       umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

2)       umożliwia uczniom dokonywanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia

3)       kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

 

§ 7

 

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej m.in. poprzez:

1)       pomoc w trudnościach dydaktycznych i wychowawczych udzielana przez nauczycieli                        i  pedagoga szkolnego

2)       współpracę  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

3)       opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi

 1. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań. Umożliwia się realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. Szczegółowy tryb określa dyrektor.
 2. Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyczny. Cele i zadania programów wynikają                 z potrzeb szkoły.
 3. Główne cele pracy wychowawczej i profilaktycznej to:

1)       przestrzeganie zasad kultury w stosunkach z innymi ludźmi

2)       rozwijanie postaw związanych z dyscypliną, prawdomównością, posłuszeństwem

3)       rozwijanie szacunku dla własności indywidualnej i wspólnej

4)       kształtowanie postawy szacunku dla przeszłości swojego regionu i kraju

5)       rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych, rozwijanie poczucia przyjaźni  i tolerancji dla innych

6)       poszanowanie dla dobra wspólnego oraz promowanie zachowań prospołecznych

7)       rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami jako główny sposób obrony przed uzależnieniem

8)       kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i współżycia z innymi

9)       kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju ( eliminowanie deficytów emocjonalnych oraz wpływanie na prawidłową adaptację do ról i warunków życiowych)

10)   troska o zdrowie fizyczne i psychiczne jako przejaw świadomego wpływu na jakość własnego życia

11)   współpraca z rodzicami przy realizacji zadań programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

12)   przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach

§ 8

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:

1)      Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje prowadzący zajęcia nauczyciel bądź instruktor.

2) Obowiązkiem jego jest:

a)       zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć

b)       dbać o zapewnienie uczniom maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć

c)       dbać o to, aby uczeń miał możliwość pełnego wykorzystania czasu pracy,   zapewnienie ciszy, poczucia bezpieczeństwa, ładu i porządku )

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

1)       Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród  pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawczych i turystyki.

2)       Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez  dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

   a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych

   b) jest instruktorem harcerskim

   c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora  turystyki  

       kwalifikowanej lub pilota wycieczek

  3) Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

       a)   opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

       b)   opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

       c)    zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy  oraz  

              sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

d)      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich   

     przestrzegania;

e)       określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;

f)        nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę  pierwszej pomocy;

g)       zorganizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki;

h)      dokonanie podziału zadań wśród uczestników;

i)        dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;

j)         dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

4) Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej:

a)       opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, inna pełnoletnia osoba;

b)       opiekun w szczególności:

-          sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

-          współdziała z współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i  harmonogramu wycieczki lub imprezy,

-          sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

-          nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

-          wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

-          opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

5)    Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren   szkoły ( w obrębie tej samej miejscowości ) opiekę powinna sprawować jedna osoba  nad grupą do 20 uczniów;

6)    Na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

7)    Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą do 10 uczniów.

8)    Długość dziennych odcinków trasy i tempo należy dostosować  do wydolności najsłabszego ucznia każdej wycieczki.

9)    Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej.

3. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:

1)       Nauczyciel pełni dyżur w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

2)       Czas pełnienia dyżuru ustala dyrektor szkoły wspólnie z nauczycielami dostosowując się do    

      tygodniowego rozkładu godzin

3)       Obowiązki nauczyciela dyżurnego:

a)       sprawuje opiekę nad uczniami podczas przerw w powierzonym sobie miejscu

b)       odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw

c)       nie zezwala i zapobiega wszelkim czynnościom uczniów, które mogą stanowić zagrożenie   

   bezpieczeństwa

d)      zwraca uwagę na czystość korytarzy i toalet

4. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:

1)       Na terenie szkoły organizuje się różnorodne formy indywidualnej pomocy i  opieki nad  uczniami poprzez:

a)       pracę indywidualną na zajęciach

b)       udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

c)       terapię pedagogiczną i logopedyczną

d)      gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną

e)       współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, rejonowym ośrodkiem zdrowia oraz lekarzami specjalistami

f)        nauczanie programem szkoły specjalnej

g)       nauczanie indywidualne

nbsp;

h)      porady dla uczniów

i)        porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli

2)       Szkoła pomaga uczniom, którym z powodów losowych lub warunków rodzinnych potrzebna jest pomoc materialna stała lub doraźna poprzez:

          a) wnioskowanie o przyznanie pomocy do odpowiednich instytucji

           b) wnioskowanie do Rady Rodziców o uruchomienie funduszu Rady.

3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1)       Wszyscy uczniowie szkoły mają prawo korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej

2)       Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i niepłatne

3)       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

a)ucznia

b)rodziców

c) nauczycieli

d) pedagoga

e) psychologa

f) logopedy

g) poradni psychologiczno-pedagogicznej; w tym poradni specjalistycznej; organizacją tej pomocy zajmuje się wychowawca klasy za zgodą rodziców / prawnych opiekunów

4)       Pomoc psychologiczno – pedagogiczną szkoła może organizować we współpracy z:

e)       rodzicami

f)        nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

g)       poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną

h)      innymi placówkami oświatowymi

i)        podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży

 5) Pedagog szkolny opracowuje, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami, plan pomocy  

       dydaktycznej, wychowawczej i materialnej uczniom z rodzin patologicznych, niewydolnych

        wychowawczo, najuboższych oraz uczniom sprawiającym kłopoty dydaktyczno-wychowawcze;

 6) W szkole mogą być tworzone doraźne zespoły wychowawcze dla rozwiązania problemów

      dydaktyczno – wychowawczych; w skład tych zespołów mogą wchodzić nauczyciele, pedagog  

       szkolny, dyrektor szkoły, psycholog, przedstawiciel policji i inne osoby w zależności od potrzeb.

 

§ 9

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości szkoły, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny.
 3. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływu na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzy lub powierzył zadania wychowawcy zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Rodzice i uczniowie mogą występować z wnioskami i opiniami do dyrektora szkoły. Wniosek opiniowany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i podlega głosowaniu. Wniosek jest zasadny po wyrażeniu zgody przez proponowanego nauczyciela. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

§ 10

 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program nauczania.
 3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej  wiadomości do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

5. ORGANY  SZKOŁY

 

§ 11

 

 Organami szkoły są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna szkoły
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski szkoły

Szczegółowy tryb działania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego określają ich regulaminy.

§ 12

Dyrektor szkoły

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły określa ustawa oraz Karta Nauczyciela, a są to w szczególności:

1)      Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami:

2)      Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz

3)      Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami

4)      Przewodniczy Radzie Pedagogicznej szkoły oraz realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących

5)      Sprawuje nadzór nad realizacją koncepcji pedagogicznej szkoły oraz rocznego planu pracy szkoły

6)      Dopuszcza do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego lub program nauczania

7)      Dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami

8)      Sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychicznego

9)      Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

10)  Współpracuje z rodzicami i Samorządem Uczniowskim

11)  Kontroluje realizację obowiązku szkolnego dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły

12)  Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego

13)  Odpowiada za prawidłowy przebieg awansu zawodowego nauczycieli

14)  Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 1. Dyrektor ma prawo do:

1)       Zatrudniania oraz zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły

2)       Przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

3)       Przyznawania zwiększonej stawki wynagrodzenia zasadniczego wg określonych  i przyjętych w szkole kryteriów

4)       Występowania w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły

5)       Wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6)       Organizowania powołania rady pierwszej kadencji

7)       Podejmowania decyzji w sprawie odroczenia lub przyspieszenia spełniania obowiązku szkolnego

8)       Wprowadzania zmian w ciągu roku szkolnego w organizacji szkoły, jeżeli istnieje taka potrzeba

9)       Udzielania zezwoleń na spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą

10)    Przyjmowania uczniów spoza obwodu szkoły

11)    Wnioskowania do kuratora w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły

12)    Zezwala na indywidualny program, indywidualny tok nauki.

13)    Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 6 dni.

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród:

1)       członków Rady Pedagogicznej

2)       pomiędzy nauczycielem a rodzicem

3)        na wniosek Samorządu Uczniowskiego pomiędzy nauczycielem a uczniem

 1. Dyrektor szkoły dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Konflikty rozstrzyga z zachowaniem prawa, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom, jeżeli działalność tych organów narusza interes szkoły i nie służy rozwojowi wychowanków.
 2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi organami lokalnej społeczności.

 

§ 13

Rada Pedagogiczna

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest wewnętrznym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze Statutu szkoły dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej i organizacyjnej zgodnie z koncepcją pedagogiczną szkoły oraz wynikającym z niej rocznym planem pracy.
 2. W skład Rady Pedagogicznej szkoły wchodzą:

Dyrektor szkoły jako przewodniczący

Nauczyciele zatrudnieni i uczący w szkole w danym roku szkolnym.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej określonych w ustawie należy: 

      1) Zatwierdzanie planu pracy szkoły

2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

3) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

4) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       Projekt planu finansowego szkoły

2)       Organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

3)       Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4)   Propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach    

       wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

5)   Proponowany przez nauczyciela program nauczania i wychowania przedszkolnego

6)   Przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego

7) Przedstawione przez dyrektora propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –   

      wychowawczych w danym roku szkolnym.

5.   Działalność Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 14

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców ;

       b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

 1. Reprezentacja rodziców przybiera własną nazwę.
 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

   a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze   

                 wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
         b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego  

                 środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

                 skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

2)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania   

3)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4)       opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno  – wychowawczych w danym roku szkolnym.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w  punkcie 5,  program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora  szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze                 z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

§ 15

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,                         a  w szczególności dotyczących realizacji praw ucznia.
 2. Samorząd  Uczniowski ma prawo do:

1)       Zapoznania się ze szkolnym zestawem programów nauczania, szczegółowych wymagań nauczycieli na poszczególne stopnie szkolne

2)       Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)       Organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami kontrolowania swojego rozwoju

4)       Redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5)       Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkę zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrektorem szkoły

6)       Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7)       Opiniowania przedstawionych przez dyrektora propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

 1. Szczegółowe kompetencje i zasady działalności Samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 16

 1. Organy szkoły porozumiewają się poprzez:

Wspólne posiedzenia organów szkoły

1)       Księgę zarządzeń wewnętrznych

2)       Ogłoszenia na tablicach informacyjnych

3)       Zebrania Rady Rodziców

4)       Rozmowy dyrektora z pracownikami

5)       Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 1. Tryb zawiadamiania organów szkoły  o planowanych spotkaniach:

1)       pisemne zawiadomienia

2)       dopuszcza się również zawiadomienie telefoniczne

3)       księga zarządzeń

§ 17

1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły, tryb odwoławczy:

1)       Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami szkoły rozwiązuje się na drodze negocjacji. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów szkoły.

2)       Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów w terminie 3 dni.

3)       Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu.

4)       Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą  informacje dotyczące ich odwołania.

 

§ 18

 1. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej

2.Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

   1) wychowawcy klasy

   2) pedagoga szkolnego

   3) Rady Samorządu Uczniowskiego i jego opiekuna

   4) dyrektora szkoły

3. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

   1) wychowawcy klasy

   2) pedagoga szkolnego

   3) przewodniczącego Rady Rodziców

   4) dyrektora szkoły

4. Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

   1) Rady Pedagogicznej

   2) dyrektora szkoły

§ 19

 

1. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor.

2. Strony konfliktu maja prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego i do organu nadzoru pedagogicznego szkoły w terminie 14 dni .

3. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

 

§ 20

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:

1)       Współtworzenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

2)       Znajomości zasad wewnętrznego systemu oceniania

3)       Znajomości szczegółowych wymagań i kryteriów na poszczególne stopnie szkolne ze wszystkich przedmiotów

4)       Uzyskania bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju, postępów oraz trudności w nauce i ich przyczynach

5)       Uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka

6)       Uzyskania informacji o możliwych dostosowaniach form i warunków sprawdzianu w szóstej klasie nie później niż do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego w klasie piątej

7)       Wyrażania i przekazywania opinii organom prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny na temat pracy szkoły.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)       Dbania o właściwe wyposażenie dziecka w podręczniki i przybory szkolne

2)       Systematycznego posyłania dziecka do szkoły

3)       Dopełnienia czynności ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

4)       Kontaktowania się z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotów (szczególnie na prośbę w/w)

5)       Właściwego wypełniania obowiązków rodzicielskich w zakresie zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka

6)       Zapewniania dziecku opieki lekarskiej podstawowej i specjalistycznej w zależności od potrzeb dziecka

4.   Kontakty rodziców i nauczycieli odbywają się w formie:

1)       Zebrań z rodzicami ( co najmniej 4 razy w roku)

2)       Indywidualnych rozmów wg potrzeb

3)       Poprzez wpis w dzienniczku ucznia

4)       Poprzez spotkania w czasie dni otwartych w szkole

5)       Poprzez dyżury nauczycieli wg harmonogramów

5. Wychowawca klasy, w porozumieniu z dyrektorem szkoły może wysłać do rodziców

     pisemne wezwanie do zgłoszenia się do szkoły

6.  W uzasadnionych wypadkach uporczywego zaniedbywania obowiązków, o których mowa

     w punkcie 3, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii i na wniosek Rady Pedagogicznej     

     może wystąpić z wnioskiem do sądu.

7.   W sytuacji stwierdzenia nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających

tygodniowy   wymiar  godzin  ucznia  w  semestrze,   dyrektor    szkoły   kieruje do  rodziców                 / prawnych opiekunów  ucznia upomnienie oraz wezwanie do posłania dziecka do szkoły. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, dyrektor kieruje wniosek do organu prowadzącego o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

 

6. ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 21

 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne  przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

 

§ 22

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 23

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania  zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 25 uczniów. Dopuszcza się możliwość tworzenia mniej licznych oddziałów ze względu na małą liczebność klas oraz bazę lokalową, za zgodą organu prowadzącego.
 3. W szkole jest  prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna być większa niż 25.
 4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
 5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących  od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się możliwość tworzenia mniej licznych oddziałów ze względu na małą liczebność klas za zgodą organu prowadzącego.
 8. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania                     w klasach łączonych.

§  24

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkuszu organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem, nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

§ 25

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy na podstawie ramowego planu nauczania.

 

§ 26

 

1. Coroczny podział na grupy dokonuje się uwzględniając następujące kryteria:

1)       bazę lokalową

2)       potrzeby dydaktyczno – wychowawcze i opiekę zdrowotna

3)       bezpieczeństwo uczniów.

§ 27

 

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów ( np. „zielone szkoły” lub inne formy wyjazdowe).
 2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z  § 25 ust. 2 lub 3.
 4. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych ustala nauczyciel zgodnie z potrzebami; liczba dzieci w grupie nie powinna być większa niż 25.
 5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, mają w czasie trwania tych zajęć zapewnioną opiekę na świetlicy szkolnej lub w bibliotece szkolnej lub (jeśli wynika to z planu zajęć – są to lekcje  ostatnie w danym dniu nauki szkolnej) mają prawo za zgodą rodziców iść do domu.

 

§ 28

 

 1. Uczniów szkoły podstawowej, którzy ukończyli klasę VI i co najmniej 15 lat oraz którzy  nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, można kierować do klas  przysposabiających do pracy zawodowej.
 2. Decyzję o skierowaniu ucznia do klasy lub szkoły, o której mowa w ust. 1 podejmuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia.

 

§ 29

 

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 30

 

 1. Szkoła udostępnia uczniom korzystanie z posiłku (drugie śniadanie lub obiad).
 2. Odpłatność za korzystanie z posiłku ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej pomocy.

§ 31

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  i zainteresowań uczniów, zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy w regionie.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

1)       Uczniowie

2)       Nauczyciele

3)       Inni pracownicy szkoły

4)       Rodzice / prawni opiekunowie

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1)       Gromadzenie i opracowywania zbiorów

2)       Korzystanie ze zbiorów w czytelni

 1. Organizacja biblioteki szkolnej:

Zadaniem biblioteki szkolnej jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, należących do dwóch zasadniczych działów: nauczycielskiego i uczniowskiego, objętych wspólną ewidencją. Gromadzenie materiałów bibliotecznych następuje drogą zakupu, przydziału, darowizny. Biblioteka gromadzi przede wszystkim zbiory będące pomocą w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły  i doskonaleniu pracy nauczyciela, a także materiały służące rozwojowi zainteresowań czytelniczych uczniów i zaspokajaniu oraz rozwijaniu potrzeby samokształcenia. Realizacja powyższych zadań wymaga wyodrębnienia z księgozbioru biblioteki szkolnej  podstawowych działów:

1)       Działu lektur szkolnych

2)       Działu nauczycielskiego

3)       Księgozbioru podręcznego

4)       Działu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży nie ujętej w spisie lektur

5)       Działu literatury popularnonaukowej

Opracowanie materiałów bibliotecznych obejmuje ewidencja, oznakowanie, katalogowanie, tworzenie kartotek tematycznych itp. – zgodnie z przepisami określonymi przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, obwiązującymi w bibliotekach wszystkich typów należących do ogólnokrajowej sieci bibliotek. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na dwóch zasadach:

1)       Na miejscu, w wyznaczonym kąciku czytelniczym

2)       Poza biblioteką

5. Sposób udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględnia zaspokojenie indywidualnych potrzeb czytelniczych – poprzez rozmowy z czytelnikami oraz wizualne formy propagandy książki (wystawki, albumy itp.) zachęcanie do korzystania z katalogów i pomoc w tym zakresie. Ze względu na specyfikę pracy szkoły większość odwiedzających bibliotekę czytelników korzysta z niej w czasie przerw, w związku z czym prace organizacyjno-techniczne bibliotekarz może wykonywać między przerwami, bez konieczności wyodrębniania czasu przeznaczonego na te prace.

     6. Rola nauczyciela bibliotekarza:

Obok zadań typu administracyjno-technicznego związanych z organizacją biblioteki, niezbędnych do zachowania całości zbiorów i śledzenia rozwoju czytelnictwa uczniów, nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w dydaktyczno – wychowawczej roli szkoły.

7.  Nauczyciel bibliotekarz uwzględnia w swoich zadaniach:

1)       Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                             z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

2)       Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania                            i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się

3)       Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

4)       Współpracę z uczniami, nauczycielami i rodzicami / prawnymi opiekunami oraz innymi bibliotekami.

§ 32

Świetlica szkolna

 1. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.

Przez pojęcie świetlicy szkolnej należy rozumieć zespół środków i form organizacyjnych prowadzonych w celu racjonalnego gospodarowania wolnym czasem między zakończeniem nauki w szkole a powrotem do domu. Świetlica szkolna jest przedłużonym dniem oddziaływania dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego szkoły, dotyczącego głównie:

Rozwoju zainteresowań, uzdolnień, talentów

Organizacji życia kulturalnego, sportu i rekreacji

Działalności opiekuńczej na rzecz dziecka.

 1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie, objętych opieką jednego nauczyciela, nie powinna przekraczać 25.
 2. Zasady organizacji pracy świetlicy i  jej zadania zawiera regulamin świetlicy szkolnej.
 3. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców ( prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły oraz może prowadzić świetlicę w innej miejscowości należącej do obwodu szkoły.

 

 

§ 33

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia:

1)       Sale lekcyjne z odpowiednim wyposażeniem

2)       Bibliotekę

3)       Świetlicę szkolną

4)       Gabinet terapii pedagogicznej

5)       Szatnie

6)       Kuchnię

7)       Pracownię plastyczną

8)       Pracownię muzyczną

7. NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

 

§ 34

 

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczyciela oddziału przedszkolnego posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola.
 2. W szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami potrzebnymi do kształcenia zintegrowanego w klasach I – III oraz przedmiotów zawartych w ramowym planie nauczania  w klasach IV – VI.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy. Zasady szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określają odrębne przepisy.
 4. W szkole przewiduje się zatrudnienie pedagoga szkolnego, który organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Zadania pedagoga szkolnego określone są w zakresie obowiązków i rocznym planie pracy pedagoga, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 5.  Szkoła może zatrudniać logopedę, który organizuje pomoc i terapię logopedyczną dla uczniów.   Logopeda szkolny opracowuje plan pracy, który obejmuje w szczególności badania mowy i  sprawności aparatu artykulacyjnego uczniów oraz prowadzenie profilaktyki i korekcji zaburzeń mowy.
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do:

1)       Organizowania prawidłowego przebiegu procesu nauczania dydaktycznego oraz stosowania aktywnych metod nauczania, atrakcyjnych środków dydaktycznych

2)       Doskonalenia umiejętności dydaktycznych, wzbogacania wiedzy merytorycznej, umiejętności komunikowania się z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami

3)       Rzetelnego przygotowania się do prowadzenia zajęć edukacyjnych

4)       Wyboru i modyfikacji metod i środków dydaktycznych w zależności od  potrzeb uczniów

5)       Wdrażania uczniów do samodzielnej pracy, negocjacji, samooceny

6)       Stosowania szczegółowych zasad zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

7)       Realizacji zadań szkolnego programu profilaktycznego i programu wychowawczego

8)       Aktywnego uczestnictwa w WDN

9)       Pomocy uczniom w rozwijaniu swoich zainteresowań i  zdolności i eliminowanie niepowodzeń szkolnych

10)    Propagowania wśród uczniów zdrowego stylu życia

11)    Systematycznej współpracy z rodzicami

12)    Kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, szacunku do życia, tolerancji oraz wdrażania ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska, regionu

13)    Realizacji ścieżek edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego oraz do składania na piśmie sprawozdania z ich realizacji po zakończeniu pierwszego i  drugiego semestru nauki. Realizację ścieżek edukacyjnych nauczyciel oznacza w dzienniku lekcyjnym literą  S przy zapisie tematu zajęć.

14)    Realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

15)    Systematycznego wpajania uczniom zasad bezpiecznego zachowania się

16)    Reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

17)    Zwracania uwagi  na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby – zawiadamiania pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

18)    Zawiadamiania dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych na ternie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów

19)    Realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa

20)    Przedstawiania  dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, proponowanego przez nauczyciela do użytku w szkole

21)    Realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

22)    Analizowania wyników badania osiągnięć uczniów

23)    Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do przeprowadzania diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej

24)    Każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie obowiązków

 

§ 35

 

 1. W szkole działa Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli; szczegółowe zasady działania WDN określa regulamin.
 2. W skład WDN wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. W wewnątrzszkolnym doskonaleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele władz, personel administracyjny, rodzice.
 3. Cele WDN:

1)       Wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej

2)       Wspieranie posiadanych, aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji zawodowych

3)       Koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego

4)       Opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w szkole

5)       Rozwój komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej

6)       Celowe tworzenie bogatego życia szkolnego

7)       Pokonywanie problemów szkolnych i trudności wychowawczych

5.  Pracą WDN  kieruje  lider, powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

6.  W miarę potrzeby w ramach WDN mogą być tworzone zespoły problemowo – zadaniowe.

7.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez  dyrektora na wniosek zespołu.

8.   Zadania zespołu ustalane są przez członków zespołu w zależności od potrzeb.

 

§ 36

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami:

1)       Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim

Propagowanie zdrowego stylu życia

Realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego

Podejmowanie działań organizujących czas wolny i rozwijających zainteresowania  uczniów

Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie grupy rówieśniczej i relacje między jej członkami

2. Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, w szczególności:

1)     Prowadzenie dziennika lekcyjnego

2)     Wybór rady klasowej rodziców i jej przedstawiciela do Rady Rodziców

3)     Prowadzenie arkuszy ocen

4)     Wypisywanie świadectw szkolnych

5)     Sporządzanie sprawozdań i zestawień statystycznych dotyczących klasy co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego ( za I półrocze i roczne)

6)     Ustalanie kalendarza wycieczek i pełnienie funkcji opiekuna uczniów swojej klasy

7)     Ustalanie kalendarza imprez dla uczniów swojej klasy

8)     Prowadzenie zebrań z rodzicami

9) Koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia swojej klasy

 

§ 37

Awans zawodowy nauczycieli

 1. Nauczycielowi stażyście ubiegającemu się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego udziela pomocy nauczyciel – opiekun stażu wyznaczony przez dyrektora szkoły, przy czym przydzielenie funkcji opiekuna stażu odbywa się za zgodą stron.
 2. Nauczyciel – opiekun nauczyciela stażysty jest obowiązany:

1)       Prowadzić w obecności nauczyciela stażysty i omawiać z nim prowadzone przez siebie zajęcia w wymiarze 1 godziny zajęć w miesiącu

2)       Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela stażystę i omawiać je z prowadzącym w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu

3)       Być członkiem komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, którego obejmował swoją opieką przez nauczyciela

4)       Opracować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

5)       Zapewniać nauczycielowi stażyście pomoc w realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego

6)       Służyć pomocą dyrektorowi szkoły w organizacji warunków właściwego przebiegu stażu

7)       Informować dyrektora szkoły o zaistniałych nieprawidłowościach i utrudnieniach w przebiegu stażu

8)       Gromadzić informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć

 

§37 a

 

 1. Nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego udziela pomocy nauczyciel – opiekun stażu wyznaczony przez dyrektora  szkoły, przy czym przydzielenie funkcji odbywa się za zgodą stron.
 2. Nauczyciel – opiekun stażu nauczyciela kontraktowego jest zobowiązany:

1)       Prowadzić w obecności nauczyciela kontraktowego i omawiać z nim prowadzone przez siebie zajęcia w wymiarze 1 raz w semestrze

2)       Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego oraz omawiać je z prowadzącym w wymiarze 1 raz w semestrze; obserwatorem zajęć u nauczyciela kontraktowego może być również inny nauczyciel zaproszony przez nauczyciela kontraktowego

3)       Opracować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

4)       Zapewnić nauczycielowi kontraktowemu pomoc w realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego

5)       Służyć pomocą dyrektorowi szkoły w organizacji warunków właściwego przebiegu stażu

6)       Informować dyrektora szkoły o zaistniałych nieprawidłowościach i utrudnieniach w przebiegu stażu

7)       Gromadzić informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć.

 

§ 38

 

 1. Nauczyciel ( stażysta, kontraktowy, mianowany ) ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego jest zobowiązany:

1)       realizować zadania związane z awansem zawodowym zgodnie z obowiązującymi 

               przepisami

2)       przedkładać  dyrektorowi szkoły sprawozdania z przebiegu realizacji planu rozwoju  

      zawodowego:

a)       nauczyciel stażysta – po zakończeniu   stażu

b)       nauczyciel kontraktowy – po zakończeniu każdego kolejnego roku stażu

c)       nauczyciel mianowany – po  zakończeniu każdego kolejnego roku stażu

 

§ 39

Pracownicy administracji i obsługi

1.  W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi zgodnie z układem zbiorowym  

      po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

2.   Zakres ogólnych obowiązków pracowników administracji i obsługi:

1)       sumienne i staranne wykonywanie prac w obowiązujących terminach

2)       Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy

3)       Stosowanie się do poleceń przełożonych i organów kontroli, które dotyczą pracy

4)       Okazywanie należytej staranności o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące własność społeczną

5)       Zapobieganie niegospodarności, marnotrawstwu, sprzeniewierzeniom i kradzieżom mienia szkoły

6)       Dbanie o estetykę placówki

7)       Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony p. poż, branie udziału                        w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu

8)       Niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy albo zagrożeniu  życia lub zdrowia ludzkiego

9)       Informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie załatwianych spraw i trudności w ich załatwieniu

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły

 

 

8. UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§ 40

 

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym,                  w którym kończą 7 lat.
 2. Do klasy pierwszej mogą być przyjmowane dzieci z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, o ile warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.

 

 

 

 

§ 41

 

 1. Szkoła posiada oddział przedszkolny, w którym dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; do oddziału przedszkolnego  przyjmowane są dzieci z początkiem roku szkolnego,  w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat .
 2. Rodzice / prawni opiekunowie  mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka 5 – letniego.
 3. Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka 5 – letniego do oddziału przedszkolnego, o ile warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.
 4. Rodzice / prawni opiekunowie  mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka 4 – letniego.
 5. Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka 4 – letniego do oddziału przedszkolnego, o ile warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.

 

§ 42

 

Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu Szkoły zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zgorzelec z dnia            22 lutego 1999 roku, nr 44/99 w sprawie ustalania struktury organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodu.

 

§ 43

 

 1. Rekrutację do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego  przeprowadza się od 1 marca do                          30 kwietnia każdego roku na podstawie wykazu ewidencyjnego dzieci obowiązującego rocznika:

1)       Sekretarka szkoły wysyła do rodziców dzieci pisemne zawiadomienie o terminie zapisu dziecka do szkoły

2)       Zapisanie dziecka odbywa się na podstawie dowodu osobistego jego rodzica/ prawnego opiekuna     z potwierdzeniem aktualnego zameldowania dziecka.

 1. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza jej obwodem.

 

§ 44

 

Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyspieszenie lub odroczenie obowiązku szkolnego.

 

 

 

 

§ 45

 

Na     wniosek      rodziców / prawnych opiekunów,   po     zasięgnięciu   opinii    poradni    psychologiczno – pedagogicznej  dyrektor szkoły może   zezwolić   na   pozaszkolną formę  realizacji obowiązku szkolnego oraz określa jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek  szkolny w tej formie może  uzyskać  świadectwo  ukończenia  poszczególnych  klas lub szkoły.

 

§46

 

W    uzasadnionych   przypadkach, wobec  ucznia  sprawiającego duże problemy wychowawcze, dla    którego     zmiana    środowiska    wpłynie    korzystnie   na  poprawę bezpieczeństwa jego lub innych uczniów, dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do Kuratora oświaty                          o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 47

 

 1. Uczeń szkoły ma prawo do :

1)       Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania

2)       Posiadania pełnej wiedzy na temat szczegółowych kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów           i zachowania

3)       Korzystania z zasad dotyczących sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawartych                                       w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

4)       Do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

5)       Do możliwości kontrolowania i wpływu na swój rozwój

6)       Do rozwijania zdolności i zainteresowań

7)       Do swobody wyrażania myśli i przekonań

8)       Korzystania z pomocy wychowawcy, pedagoga, nauczycieli w miarę potrzeb

9)       Życzliwego i podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły

10)    Nietykalności osobistej

11)    Bezpiecznych warunków pobytu na terenie szkoły

12)    Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach

13)    Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem

14)    Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu uczniowskiego                   oraz  do działalności w organach samorządu.

 

§ 48

 

1. Uczeń ma obowiązki przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a w szczególności:

1)       Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka

2)       Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.

3)       Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

4)       Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5)       Uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze.

6)       Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia.

7)       Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.

8)       Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.

9)       Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.

10)    Dbania o piękno mowy ojczystej.

11)    Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

12)    Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

13)    Podporządkowania się zarządzaniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

14)    Przestrzegania zasad współżycia społecznego :

a)      uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom

b)      przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

c)      szanuje poglądy i przekonania innych;

d)     szanuje godność i wolność drugiego człowieka;

e)      zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych                                 w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.

15)    Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

a)       uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu

b)       nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;

c)       zachowuje czysty i schludny wygląd

16)    Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia

17)    Dbania o higienę ciała i ubioru: uczniowie chodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie, na terenie szkoły noszą obuwie zamienne

      17a) W dni uroczyste ( uroczystości szkolne, konkursy ) uczniów obowiązuje noszenie stroju  

             galowego: ciemne spodnie/spódnica, biała koszula/bluzka )

                17b) Dozwolona jest skromna biżuteria, za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności

 

§ 49

 

1. Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1)       Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych                        i innych urządzeń elektronicznych ( aparaty należy wyłączyć i schować );

2)       Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;

3)       Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie lub uszkodzenie telefonu komórkowego  lub innych urządzeń elektronicznych  podczas pobytu ucznia w szkole lub organizowanych przez szkołę zajęć; zaginięcie, kradzież, uszkodzenie urządzenia uczeń niezwłocznie zgłasza wychowawcy lub dyrektorowi szkoły;

 1. Naruszenie przez ucznia zasad  używania telefonów komórkowych (lub innych urządzeń elektronicznych)  na terenie szkoły skutkuje wpisaniem uwagi do dziennika lekcyjnego. 3 – krotna uwaga w dzienniku skutkuje zabraniem telefonu (lub innego urządzenia elektronicznego ) przez wychowawcę ucznia do depozytu za pokwitowaniem. Urządzenie może odebrać rodzic / prawny opiekun ucznia.

§ 50

 

1.  Zasady, terminy i formy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach:

1)       Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych.

2)       Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia                  o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).

3)       Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.

4)       Nieobecność w szkole do 5 dni nauki szkolnej  usprawiedliwiają rodzice, natomiast ponad 5 dni wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

5)       Prawo do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym ma wychowawca.

6)       Rodzice / prawni opiekunowie  mogą ustnie ( telefoniczne ) zawiadomić o nieobecności ucznia,               ( w nagłych sytuacjach ) jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania, co nie zwalnia od dostarczenia usprawiedliwienia na piśmie

7)       Wymagane jest ustne usprawiedliwienie spóźnienia przez ucznia lub jego rodzica ( prawnego opiekuna ) w bieżącym lub następnym dniu

8)       Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić; zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej decyzji rodzica ( prawnego opiekuna ), lub w nagłych wypadkach na podstawie powiadomienia telefonicznego

9)       Zwolnienie ucznia przez rodzica / prawnego opiekuna  z  ostatniej  w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu; w innym wypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali

10)   Gdy uczeń  uskarża się na dolegliwości zdrowotne, wychowawca ( inny nauczyciel) informuje              ( osobiście lub telefonicznie ) o zaistniałej sytuacji rodziców / prawnych opiekunów  ucznia. Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia mogą zdecydować   o zwolnieniu z  pozostałych w tym dniu zajęć; rodzice / prawni opiekunowie  ucznia są zobowiązani osobiście lub przez upoważnioną osobę odebrać dziecko ze szkoły; brak kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami  ucznia nie upoważnia wychowawcy   ( innego nauczyciela ) do  zwolnienia ucznia do domu

11)   Ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia            w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informuje o tym jego rodziców  / prawnych opiekunów oraz wychowawcę klasy

12)   W nagłych wypadkach wychowawca ( inny nauczyciel ) jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania pomocy lekarskiej, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 

§ 51

 

1. Obowiązujące w szkole normy zachowania:

1)       Uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły; w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach

2)       W szkole uczeń nie nosi nakrycia głowy

3)       Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów, wyśmiewania i poniżania innych

4)       Wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej są zabronione; konflikty rozwiązywane są bez użycia argumentów siły

5)       O przypadkach  agresji, znęcania się, wymuszania pieniędzy czy innych rzeczy, dotyczących jego samego lub innych, uczeń jest zobowiązany niezwłocznie informować wychowawcę ( innego nauczyciela ) lub innego pracownika szkoły.

2. Procedury lekcyjne:

1)       Wejście do klasy:

a)       uczniowie ustawiają się przed klasą; rząd dziewcząt, rząd chłopców;

b)       nauczyciel otwiera klasę,

c)       do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,

d)      wszyscy stoją przy ławkach i następuje powitanie,

e)       uczniowie przygotowują się do lekcji,

f)        nauczyciel sprawdza listę,

g)       uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce,                                  a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.

  2)  Zachowanie w czasie lekcji:

a)       uczeń nie wychodzi z ławki bez pozwolenia nauczyciela

b)       odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.

c)       nie je, nie żuje  gumy,

d)      nie rozmawia z rówieśnikami podczas lekcji, chęć zabrania głosu sygnalizuje podniesieniem ręki

e)       nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp.; nie będących pomocami do danej lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,

f)        posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji,

g)       jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela

h)      uczeń siedzi w ławce na wyznaczonym przez wychowawcę miejscu; bez jego zgody nie przesiada się do  innej ławki

i)        zabrania się wszelkich przejawów agresji fizycznej i słownej podczas lekcji

j)         uczeń, który zakłóca tok lekcji, zachowując się niezgodnie z  ustalonymi zasadami, może zostać ukarany ( karami zapisanymi w statucie ), na wniosek wychowawcy klasy ( innego nauczyciela )

        3) Zakończenie lekcji:

a)       lekcja kończy się  na wyraźny sygnał nauczyciela,

b)       uczniowie są  zobowiązani pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni

c)       po zakończeniu lekcji uczeń przebywa na świetlicy szkolnej, w czytelni lub idzie do domu; niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły po lekcjach bez opieki nauczyciela.

      3. Szatnia:

1)       z szatni szkolnej korzysta się przed i po zakończeniu lekcji; podczas przerw międzylekcyjnych szatnia jest zamknięta

2)       za przedmioty i pieniądze pozostawione w ubraniach w szatni przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

   4. Przerwy:

     1) Uczeń ma prawo do:

a)       wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych

b)       spożywania posiłków podczas przerw

c)       o ile pozwala pogoda może przebywać na podwórku i boisku szkolnym, po uprzedniej zmianie obuwia oraz za zgodą nauczyciela dyżurującego.

      2)  Podczas przerw uczeń nie może:

a)       biegać po korytarzach szkolnych

b)       hałasować

c)       wychodzić na podwórko i boisko szkolne bez zgody nauczyciela dyżurującego

d)       wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej są zabronione

e)       uwagi i skargi uczeń podczas przerwy zgłasza nauczycielowi dyżurującemu

5. Dziennik i oceny

     1) Dziennik lekcyjny pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. O ocenach informuje    

         nauczyciel  -  uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić

6.  Przygotowanie  do zajęć lekcyjnych:

1)       uczeń   ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn – 1 x w semestrze              z danego przedmiotu

2)       uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji,

3)       zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się je napisać,

4)       uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu, ma też prawo znać wszystkie swoje oceny,

5)       na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę                   z przedmiotu, na miesiąc przed zakończeniem semestru nauczyciele zobowiązani są do pisemnego powiadomienia rodziców ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej semestralnej      ( rocznej ) z przedmiotu.

§ 52

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Uczeń może w szkole otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)       Wzorową postawę

2)       Wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

2. Nagrody   przyznaje   dyrektor    szkoły    na    wniosek   wychowawcy   klasy,   Samorządu

    Uczniowskiego , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego ,organu nadzoru  

     pedagogicznego

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły:

1)       Ustna pochwała wychowawcy klasy na forum klasy

2)       Pisemna pochwała wychowawcy klasy

3)       Pisemna pochwała dyrektora szkoły

4)       Nagrody książkowe

5)       Nagrody rzeczowe

6)       Bezpłatna wycieczka

7)       Stypendium pieniężne za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce

3. Nagrody  mogą być finansowane z budżetu szkoły, organu prowadzącego, Rady Rodziców i   

    innych osób lub instytucji

§53

 Kary:

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły, a szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w §48- 51 , uczeń może zostać ukarany

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)       Upomnienie wychowawcy ( ustne lub pisemne do dziennika lekcyjnego)

2)       Pozbawienie pełnionych w klasie funkcji

3)       Upomnienie dyrektora szkoły ( ustne lub pisemne do dziennika lekcyjnego )

4)       Pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji

5)       Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

6)       Zawieszenie prawa do udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych

7)       Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 4. Za   szkody   materialne    wyrządzone    umyślnie   przez    ucznia    na    terenie     szkoły 

      odpowiedzialność    finansową   ponoszą   rodzice / prawni opiekunowie  ucznia. W miarę

     możliwości uczeń może wyrządzoną szkodę usunąć osobiście.

5. O zastosowanej wobec ucznia karze powinni być poinformowani  jego rodzice.

6. Od każdej wymienionej kary uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać za pośrednictwem

wychowawcy lub samorządu klasowego do dyrektora szkoły.

 

9. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

I. Zasady ogólne

§54

 

 

 1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia

2)       zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziaływają na środowisko szkolne.

 

§55

 

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 

§56

 

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:

1)       Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i  postępach;

2)       Pomaganie uczniowi w planowaniu jego rozwoju poprzez wdrażanie do systematycznej pracy                       i efektywnej samooceny;

3)       Rozwijanie poczucia  odpowiedzialności   ucznia   za   osobiste  postępy   w    dziedzinie edukacji szkolnej;

4)       Zapoznawanie   uczniów   i   rodziców   ze  stawianymi  przed uczniami wymaganiami                            i zadaniami oraz wskazywanie korzyści z tego wynikających;

5)       Dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o osiągnięciach, twórczościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6)       Umożliwianie nauczycielom dokonania ewaluacji ich pracy oraz jej doskonalenie.

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego.

 

§57

 

 1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców / prawnych opiekunów. Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac  pisemnych, sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej                 z obserwacją i ocenianiem ucznia.
 2. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów uzasadnia w formie ustnej informacji, ustaloną ocenę cząstkową lub semestralną / roczną  z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych.
 3. Wychowawca na wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów  uzasadnia w formie ustnej informacji  ustaloną ocenę semestralną roczna z zachowania.
 4. W  szczególności  sprawdzone i  ocenione pisemne   prace  kontrolne   uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice   / prawni opiekunowie  mają do    tego prawo w czasie spotkań indywidualnych z nauczycielem i zebrań.
 5. Nauczyciel   prowadzący   dane  zajęcia   edukacyjne   podejmuje   decyzję  czy i  na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.

 

§58

 

Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej klasy.

 

§ 59

 

Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.                          W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart obserwacji) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, nie określone przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach.

 

II. Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 60

II.1.  Klasyfikacja śródroczna

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej                        z zachowania – dla uczniów klas IV –VI oraz ustaleniu przez wychowawcę i innych nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I – III śródrocznej oceny opisowej, poza oceną z religii, która ma charakter stopniowy.
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku w terminie do końca stycznia, w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego semestru.
 4. Po klasyfikacji śródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają spotkania z rodzicami i omawiają wyniki klasyfikacji.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w marę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

§ 61

 

II.2. Klasyfikacja roczna

 1. Klasyfikację roczną przeprowadza się w ciągu dwóch ostatnich tygodni zajęć.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej                z zachowania – dla uczniów klas IV- VI oraz ustaleniu przez wychowawcę i innych nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I – III rocznej oceny opisowej, poza oceną z religii, która ma charakter stopniowy.
 3. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę w całym roku szkolnym.
 4. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie prowadzenia klasyfikacji semestralnej ucznia, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo o wyższej  lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zalicza materiał pierwszego semestru.

 

III. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych

 

§ 62

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Wychowawca klasy na bieżąco odnotowuje w dzienniku lekcyjnym informacje o uczniach, u których stwierdzono trudności uczenia się lub deficyty rozwojowe.
 3. Nauczyciele na bieżąco zapoznają się z opiniami poradni wymienionych w pkt. 1 i zawartymi w nich zaleceniami dotyczącymi w/w uczniów.
 4. Każdy nauczyciel uwzględniając zalecenia poradni dostosowuje wymagania edukacyjne                          do możliwości uczniów
 5. W zależności od trudności, rodzaju deficytów i dysfunkcji w wymaganiach  edukacyjnych w/w uczniów należy uwzględnić:

1)       Indywidualne dostosowanie czasu przeznaczonego na pracę pisemną i wypowiedź ustną

2)       Dostosowaniem wielkości czcionki w wydruku treści zadań

3)       Głośne odczytywanie poleceń i zadań oraz ich dodatkowe wyjaśnienia

4)       Dostosowanie form diagnozowania  zgodnie ze wskazówkami Poradni, np. więcej odpowiedzi ustnych lub więcej prac pisemnych

5)       Dostosowanie treści poleceń i zadań zgodnie z zaleceniami poradni

6)       Umożliwienie wykonania dodatkowych i odpowiednich, dostosowanych do możliwości ucznia prac domowych

7)       W czasie sprawdzania prac pisemnych nauczyciel uwzględnia typowe błędy wynikające                           z dysfunkcji ucznia i nie bierze pod uwagę przy ocenianiu pracy.

 1.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                                w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

IV. Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I – III

 

§ 63

 

 1. Ocena semestralna/roczna  osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w klasach I – III  ma charakter opisowy.

1a.  Roczna   opisowa  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych uczniów w klasach I – III uwzględnia       

       poziom  opanowania  przez uczniów  wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań i określonych w

       podstawie   programowej   oraz   wskazuje   potrzeby   rozwojowe  i   edukacyjne  ucznia  związane z 

       przezwyciężaniem   trudności w nauce lub rozwijania uzdolnień.

 1. Ocena opisowa zawiera informacje dotyczące:

1)       zachowania ucznia

2)       zaangażowania i postępów ucznia w edukacji

3)       efektów jego pracy

4)       napotykanych przez niego trudności w realizacji wymagań edukacyjnych

5)       szczególnych uzdolnień i sukcesów edukacyjnych ucznia;

 1. Semestralną ocenę opisową wychowawca przekazuje rodzicom  (prawnym opiekunom ) ucznia                   w formie pisemnej na zebraniu po klasyfikacji śródrocznej; treść tej oceny wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego.
 2. Roczną ocenę opisową wychowawca przekazuje rodzicom  (prawnym opiekunom ) ucznia na świadectwie szkolnym; treść tej oceny wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen ucznia.
 3. Bieżące ocenianie wiadomości, umiejętności i zachowania uczniów jest dokonywane przez nauczyciela w wybranych formach:

1)       komentarza ustnego

2)       komentarza opisowego

3)       oceny wyrażonej w punktach z dodatkowym komentarzem opisowym lub ustnym, z tym, że punkt 3) nie dotyczy oceniania zachowania ucznia.

 1. Bieżącemu ocenianiu podlegają następujące kierunki edukacji:

1)       Zachowanie

2)       edukacja polonistyczna

3)       edukacja matematyczna

4)       edukacja przyrodnicza

5)       edukacja społeczna

6)       edukacja artystyczna i techniczna

7)       edukacja motoryczno-zdrowotna

8)       poziom umiejętności z języka obcego

7. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych przewiduje się następujące formy kontroli:

1)       odpowiedzi ustne

2)       prace pisemne

3)       aktywność na lekcji

4)       prace domowe

5)       sprawdziany

6)       W dzienniku lekcyjnym nauczyciel odnotowuje osiągnięcia ucznia w nauce i zachowaniu                  w wybranym zakresie.

 1. Oceniając osiągnięcia w nauce, nauczyciel korzysta z następujących określeń i symboli:

1)       A ( znakomicie! ) – oznacza  pełny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie

2)       B ( dobrze! ) – oznacza częściowy poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie

3)       C ( popracuj, będzie lepiej ) – oznacza minimalny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie

Wyniki sprawdzianów ( testów ) nauczyciel może zapisywać w dzienniku w formie punktowej, podając maksymalnie możliwą do zdobycia (np. 28/30)

9. Oceniając zachowanie  ucznia, nauczyciel korzysta z następujących określeń i symboli:

1)       A ( znakomicie ! ) –  oznacza wzorowe zachowanie ucznia i  zaangażowanie ucznia                        w obowiązki szkolne

2)       B ( dobrze! ) – oznacza, że uczeń nie zawsze właściwie się zachowuje i angażuje                          w obowiązki szkolne.

3)       C ( wymaga poprawy !) – oznacza, że uczeń na ogół zachowuje się niewłaściwie i nie angażuje w obowiązki szkolne.

W konstruowaniu oceny zachowania uwzględnia się: kulturę osobistą, relacje koleżeńskie, zaangażowanie, inicjatywę, słuchanie, wypełnianie poleceń, poszanowanie własności, frekwencję.

10.Ocena z języka obcego ma charakter opisowy.

 1. Ocena z religii ma charakter stopniowy, zgodny z § 74, § 75 .

 

§ 64

 

W pierwszym etapie edukacyjnym ( klasy I – III ) nie przewiduje się możliwości poprawiania                           ( odwoływania się)  ustalonych przez nauczyciela ocen opisowych.

 

§65

 

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 66

 

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców / prawnych opiekunów ucznia.

IV 1. Zapoznawanie z zasadami oceniania w klasach I – III

 

§ 67

 

 1. Nauczyciele klas I – III obowiązani są w terminie do 20 września każdego roku szkolnego poinformować rodziców / prawnych opiekunów  ucznia o:

1)       Wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie w klasie programu nauczania

2)       Sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)       Zasadach wewnątrzszkolnego oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi, w szczególności dotyczących uczniów klas I – III.

4)       Rodzice/prawni opiekunowie ucznia potwierdzają fakt zapoznania się z w/w  zasadami stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym

 1. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce rodzice/prawni opiekunowie ucznia otrzymują podczas zebrań klasowych oraz spotkań indywidualnych z nauczycielami .

 

 1. Kryteria nagradzania uczniów klas I – III, wyróżniających się   w  nauce i zachowaniu

§ 68

 

 1. Uczniom klas I – III wyróżniającym się w nauce i zachowania nagrody rzeczowe lub książkowe na koniec roku szkolnego przyznaje wychowawca, uwzględniając następujące kryteria:

1)       wysokie wyniki nauczania, potwierdzone zapisami w dzienniku lekcyjnym oraz śródrocznej                   i   rocznej  ocenie opisowej

2)       właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do innych uczniów i osób dorosłych

3)       aktywne uczestnictwo w zajęciach

§69

 

 1. Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.
  1. Zasady i kryteria oceniania uczniów klas IV – VI

 

§ 70

 

 1. W drugim etapie kształcenia ( klasy IV – VI ) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu ocen: semestralnej i rocznej.
 2. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.
 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela lub wychowawcy klasy) ocenę klasyfikacyjną semestralną / roczną wystawia inny upoważniony do tego przez dyrektora szkoły nauczyciel, a ocenę semestralną / roczną z zachowania inny nauczyciel uczący w tej klasie, upoważniony przez dyrektora szkoły.

 

 1. Zapoznawanie z systemem oceniania

 

§71

 

 1. Nauczyciel w terminie  do 14 września w danym roku szkolnym na lekcji swojego przedmiotu                     w formie zapisu w zeszycie informuje uczniów i  rodziców  / prawnych opiekunów o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, semestralnych i rocznych ocen wynikających   z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

 1. Wychowawca klasy  w terminie do 14 września na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z :                  

1)      warunkami i sposobami oraz kryteriami oceniania zachowania;

2)       warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      skutkami ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Wychowawca na pierwszym zebraniu do ( 20 września danego roku szkolnego ) zapoznaje rodziców/ prawnych opiekunów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, stanowiącym integralną część Statutu Szkoły.
 2. Uczniowie i rodzice / prawni opiekunowie poświadczają swoim podpisem na sporządzonej przez wychowawcę liście fakt zapoznania się z informacjami wymienionymi w punktach 1,2,3.
 3. Wychowawca na pierwszym zebraniu ( do 20 września )  zapoznaje rodziców /prawnych opiekunów z obowiązującymi formami kontaktowania się nauczycieli  z rodzicami w celu informowania                   o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów:

1)      zebrania rodzicielskie, tzw. „wywiadówki”

2)      kontakty indywidualne i telefoniczne

3)      powiadomienia pisemne.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

§72

 

 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:

1)       zakres wiadomości i umiejętności

2)       stopień zrozumienia materiału programowego

3)       umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu

4)       zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i  umiejętności

5)       umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

 

 

§73

 

 1. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej z języka polskiego, historii, języka obcego, matematyki oraz przyrody jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 2. Ocenę semestralną lub roczną z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki wystawia się biorąc w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z realizacji programu, przy czym:

1)       ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, a także uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w turniejach, zawodach, konkursach.

2)       Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków.

 

VIII.1.  Skala ocen osiągnięć edukacyjnych

 

§74

 

 1. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia się według następującej skali:

1)       stopień celujący  – 6

2)       stopień bardzo dobry  – 5

3)       stopień dobry  –  4

4)       stopień dostateczny  –  3

5)       stopień dopuszczający  – 2

6)       stopień niedostateczny  – 1

§75

 

Skalę ocen określoną w § 74 rozszerza się poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej znaków „+” i „- ”, a do oceny dopuszczającej znaku „+” w przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen na I semestr.

 

 

VIII. 2.  Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych

 

§76

 

Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:

 1. Na ocenę celującą:

1)       zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania  programowe                    z danego przedmiotu, uczeń potrafi  powiązać treści w systematyczny układ;

2)       zgodnie z wymaganiami nauki rozumie uogólnienia  i związki między nauczanymi treściami; wyjaśnia zjawiska bez ingerencji i pomocy nauczyciela;

3)       samodzielne i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych,  rozwiązuje problemy w twórczy sposób, stosuje rozwiązania nietypowe;

4)       uczeń stosuje poprawny styl i język wypowiedzi, swobodnie posługuje się terminologią właściwą  dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych;

5)       odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z  danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe);

 1. Na ocenę bardzo dobrą:

1)       uczeń wyczerpująco opanował cały (wymagany w momencie wystawiania oceny)     materiał programowy w obszarze wiadomości i umiejętności, potrafi powiązać treści w   logiczny układ;

2)       właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi,  samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje  posiadaną wiedzę w praktyce, rozwiązuje problemy                         (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób;

3)       stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią,

 1. Na ocenę dobrą:

1)       uczeń opanował większość materiału programowego , potrafi logicznie powiązać treści programowe;

2)        poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz przy  inspiracji nauczyciela – wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje;

3)       stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych  i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela;

4)       podstawowe pojęcia i prawa uczeń ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej    dziedziny wiedzy, potrafi wypowiadać się  klarowne w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne, w stopniu umiarkowanym stosuje zwięzłość wypowiedzi;

 1. Na ocenę dostateczną:

1)       uczeń opanował materiał programowy przedmiotu w zakresie  ograniczonym do treści podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami;

2)       uczeń poprawne rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych z pomocą nauczyciela;

3)       posiada przeciętny zasób słownictwa, posługuje się na ogół poprawnie językiem potocznym, popełnia nieliczne  błędy;

 1. Na ocenę dopuszczającą:

1)       uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez zrozumienia związków i uogólnień;

2)       w niewielkim stopniu rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza z pomocą nauczyciela, nie posiada umiejętności wyjaśniania zjawisk;

3)       uczeń ma ubogie słownictwo, nieporadny styl wypowiedzi, popełnia liczne błędy językowe, ma trudności w formułowaniu myśli;

4)       rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1)        nie spełnia wymagań nawet na oceną dopuszczającą,

2)       wiadomości i umiejętności ucznia nie dają szansy na sukces w dalszych etapach kształcenia, a uczeń nie skorzystał z pomocy ze strony nauczyciela /szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

 1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania (PSO).
 2. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO).

 

VIII.3.  Ocena cząstkowa

§77

 

Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniejsza niż trzy.

 

§78

 

Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia; nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równocenne, metody sprawdzania wiadomości ucznia

§79

 

 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej.
 2. Ustala się obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych:

1)       poprawa może nastąpić w terminie do 7 dni od otrzymania oceny cząstkowej lub w terminie                     do 3 dni po ustaniu przyczyny usprawiedliwionej nieobecności ucznia

2)       uczeń zgłasza chęć poprawy oceny cząstkowej w dniu otrzymania tej oceny lub w dniu obecności w szkole po usprawiedliwionej nieobecności

3)       do poprawy danej oceny cząstkowej uczeń może przystąpić jeden raz

4)       poprawa oceny cząstkowej może mieć formę ustną lub pisemną, ustaloną przez nauczyciela

5)       uczeń może dokonać poprawy  oceny cząstkowej ze sprawdzianu, pracy klasowej,  kartkówki, testu, dyktanda niższej niż dobra

6)       do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje obie oceny – cząstkową i ocenę z poprawy, biorąc pod uwagę wartość oceny wyższej

 

 

 1. Kategorie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów

 

§80

 

 1. Nauczyciel przedmiotu systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach                   i warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 2. Ustala się następujące kategorie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1)       praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę semestralną/roczną; zasady przeprowadzania:

-           uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych;

-           w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż cztery;

-           nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat pracy klasowej z odpowiednim wyprzedzeniem 

2)       sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji, lub/i wiadomości i umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia; zasady przeprowadzania:

-          uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem trzech dni;

-          w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany.

3)       krótkie sprawdziany, tak zwane kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie oceny mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punktach 1) i 2).

4)       zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna);

5)       dawanie   uczniom   poleceń, które   wykonują   ustnie   bądź pisemnie  na tablicy,  zeszycie  przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń

6)       obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych;

7)       szacowanie wytworów pracy uczniów;

8)       analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

§81

 

Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów.

§82

 

W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu ( pracy klasowej) z powodu nieobecności                  w szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków.

 

§83

 

 1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej co najmniej tydzień uczeń ma prawo:

1)       w pierwszym dniu po nieobecności nie odrobić pisemnych prac domowych;

2)       przez trzy kolejne dni nauki po nieobecności nadrabiać zaległości i uzupełniać  materiał                          ( wiadomości, zeszyty itp.)

 1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej krócej niż tydzień uczeń jest zwolniony             w pierwszym dniu po nieobecności z odrobienia pracy pisemnej i sprawdzania wiadomości tylko             w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału – wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.

§84

 

Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godziny 16.00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.

 

§ 85

 

Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do wstawienia bieżącej oceny niedostatecznej z przedmiotu.

 

X.  Klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 86

 

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 94.6. Statutu Szkoły
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nie klasyfikowany   z   powodu  usprawiedliwionych nieobecności może (na własną prośbę  lub   prośbę  rodziców / opiekunów prawnych  zdawać    egzamin   klasyfikacyjny. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany.
 4. Nauczyciele   uczący     tego    ucznia     mogą     wystawić       mu   oceny     klasyfikacyjne śródroczne / końcoworoczne   na   podstawie   stopni   bieżących,   zapisanych  w  dzienniku   lekcyjnym.
 5. Na prośbę nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia lub jego rodziców / opiekunów prawnych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można, w szczególności, udzielić w następujących wypadkach:

1)       poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia;

2)       powodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się;

3)       trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.

 

§87

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Tryb egzaminu klasyfikacyjnego dla tych uczniów określają odrębne przepisy.

 

 

XI. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego

§88

 

 1. Uczeń ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny z danych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest                  w terminie  nie później niż na 10 dni przed rocznym / semestralnym posiedzeniem rady pedagogicznej zwrócić się z pisemną prośbą  (podpisaną przez ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły.
 2. Decyzję o umożliwieniu egzaminu podejmuje rada pedagogiczna zwykłą większością głosów najpóźniej na tydzień przed rocznym/semestralnym posiedzeniem klasyfikacyjnym.
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, będące przedmiotem egzaminu. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczeń potwierdza podpisem, że znana mu jest data egzaminu.
 4. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa ( o uznaniu powodów  nieobecności za usprawiedliwione decyduje dyrektor szkoły; może te żądać stosownych zaświadczeń, np. lekarskich) wyznacza się następny termin niezwłocznie (w ciągu trzech dni) po ustąpieniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza :

  1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

  2)  nauczyciel   prowadzący    takie   same   lub pokrewne  zajęcia  edukacyjne jako członek komisji,

    wskazany przez dyrektora szkoły

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice                /prawni opiekunowie.
 2. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen od   dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów oceny celującej.
 3. Egzamin klasyfikacyjny może składać się z części pisemnej i ustnej lub tylko z części pisemnej,                z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego,                 z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Komisja może zrezygnować z części ustnej, gdy ocena z części pisemnej jest przynajmniej dostateczna i uczeń tą ocenę akceptuje.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: datę         egzaminu, imiona i nazwiska nauczycieli i egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą charakterystykę odpowiedzi, co stanowi załącznik do arkuszu ocen  ucznia.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna )  ocena  klasyfikacyjna                  z   zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 91 ust. 20.
 6. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 91,  ust.20, § 92.
 7. Uczeń, który do dnia poprzedzającego dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych danego roku szkolnego nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”

 

XII. Tryb informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

 

§89

 

 1. Na miesiąc przed rocznym / semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców/prawnych opiekunów uczniów:

1)        o przewidywanych semestralnych/rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

2)       o nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych

 1. Na dwa tygodnie przed rocznym / semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować uczniów                i rodziców /prawnych opiekunów uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych/rocznych.
 2. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.
 3. Uczniowie są zobowiązani zwrócić podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów  zawiadomienia w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania.
 4. W przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przekazanie informacji listem poleconym na adres zameldowania ucznia.

 

 1. Warunki i procedura uzyskiwania wyższych niż przewidywane semestralnych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 

§ 90

 

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie  mogą wnieść prośbę do nauczyciela o poprawienie (ustalenie wyższej niż przewidywana) semestralnej /rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę oceny, jeżeli uczeń spełnia poniższe warunki:

1)      nie przekroczył limitu nieprzygotowań, który ustalił i podał na początku roku nauczyciel prowadzący zajęcia,

2)      usprawiedliwił wszystkie opuszczone godziny zajęć z danego przedmiotu,

3)      w terminie wywiązał się z wszystkich obowiązków( poprawa sprawdzianów, terminy prac, zadań domowych),

4)      nadrobił zaległości wynikające z absencji w określonym przez nauczyciela terminie,

 1. Nauczyciel jest zobowiązany w oparciu o określone powyżej uwarunkowania dokonać analizy zasadności prośby ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów. W wyniku przeprowadzonej analizy decyduje o pozostawieniu przewidywanej oceny lub o ponownym sprawdzeniu wiedzy                i umiejętności ucznia.
 2. Ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia dokonuje się na zasadach i formach określonych przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami/prawnymi opiekunami; odbywa się ono  przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 3. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza w formie pisemnej               i ustnej, z wyjątkiem informatyki, techniki, plastyki i wychowania fizycznego, z materiału niezbędnego do uzyskania wnioskowanej przez ucznia oceny.
 4. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z informatyki, techniki, plastyki muzyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Ocenę zadań praktycznych przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Pytania egzaminacyjne ( zadania praktyczne ) układa nauczyciel danego przedmiotu. Pracę pisemną                       i odpowiedzi ustne  ocenia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  Stopień zadań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.
 6. Ocena ustalona w wyniku ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia nie może być niższa od wcześniej przewidywanej i może być wyższa od niej o jeden stopień.
 7. Nauczyciel informuje ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów  o podjętej decyzji, fakt ten odnotowuje   w dzienniku lekcyjnym.
 8. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna.

 

 1. Warunki i procedura postępowania w sytuacji stwierdzonego nieprawidłowego trybu ustalania semestralnych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 

 

 

§ 91

 

 1. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w formie pisemnego wniosku z uzasadnieniem; wniosek musi zawierać szczegółowo przedstawione konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się powinna być wystawiona.
 3. Powodem odwołania może być:

1)       naruszenie zasad WSO

2)       niedotrzymanie terminu poinformowania o  ocenach przewidywanych

3)       ilość ocen niezgodna z ilością określoną w WSO

 1. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni od daty jego wpłynięcia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania    tej oceny, dyrektor               w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku powołuje komisję,  która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną  ( semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów zostaje oddalony.
 4. Termin sprawdzianu ustala  się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami, nie później niż w ciągu 7 dni od podjęcia przez dyrektora decyzji o jego przeprowadzeniu; po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane strony.
 5. Zagadnienia sprawdzianu ( pisemne i ustne ), przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi nie później niż w przeddzień ustalonego terminu sprawdzianu.
 6. W skład  komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

a)       Nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne

b)       Dwóch nauczycieli z innej szkoły podstawowej prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1) a, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną / semestralną ocenę kwalifikacyjną z zajęć edukacyjnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Ustalona przez komisję roczna/ semestralna ocena z zajęć kwalifikacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
 4. Pozytywny wynik sprawdzianu to rozwiązanie 90% zadań egzaminacyjnych –wówczas uczeń otrzymuje ocenę  roczną  (semestralną) zgodną z wynikiem sprawdzianu.
 5. Negatywny wynik sprawdzianu oznacza pozostawienie przez nauczyciela wcześniej ustalonej oceny  rocznej (semestralnej).
 6. Wynik z przeprowadzonego sprawdzianu przedstawia się na zebraniu rady pedagogicznej, która zatwierdza jego wynik.
 7. W arkuszu ocen ucznia nie wpisuje się informacji o przeprowadzonym sprawdzianie,
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej                z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac  komisji sporządza się protokół zawierający:

1) termin posiedzenia komisji

2) skład komisji

3) zadania sprawdzające oraz ustalona ocenę

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Tryb postępowania w przypadku oceny klasyfikacyjnej ustalonej niezgodnie z prawem:

1)       dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej,

2)       o wstrzymaniu uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący i organ nadzoru,

3)       organ nadzoru uchyla uchwałę niezgodną z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,

4)       rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

 1. W przypadku semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej                    w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego również maja zastosowanie przepisy dotyczące odwołania się od ustalonych ocen w sytuacji nieprawidłowego trybu ich ustalania – z tym że w przypadku egzaminu sprawdzającego po egzaminie poprawkowym obowiązuje 5 – dniowy termin na złożenie wniosku.

 

 1. EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 92

 

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną                      z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

XV. 1.  Procedura egzaminu poprawkowego

 

§ 93

 

 1. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie                     do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym
 2. Decyzję o umożliwieniu egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych podejmuje  rada pedagogiczna zwykłą większością głosów podczas rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia w danym roku szkolnym.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                        z dyrektorem tej szkoły.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Na  egzamin poprawkowy egzaminator przygotowuje trzy zestawy pytań  ( po trzy pytania                         w zestawie ), na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą.
 4. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Przed egzaminem poprawkowym uczeń składa oświadczenie, że jest zdrowy i może przystąpić do egzaminu. Następnie losuje jeden zestaw pytań spośród przygotowanych trzech zestawów egzaminacyjnych. Na przygotowanie pisemnej odpowiedzi uczeń otrzymuje min. 30 minut czasu; na przygotowanie odpowiedzi ustnej – min. 15 minut czasu.
 6. Pozytywny wynik egzaminu poprawkowego to rozwiązanie 90% zadań egzaminacyjnych, wówczas uczeń otrzymuje roczna ocenę dopuszczająca z zajęć edukacyjnych.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 8. Uczeń, który został zakwalifikowany do egzaminu poprawkowego otrzymuje świadectwo promujące lub nie promujące go do klasy programowo wyższej w ostatnim tygodniu ferii letnich po egzaminie poprawkowym.
 9. Uczeń zakwalifikowany do egzaminu poprawkowego otrzymuje ocenę z danych zajęć edukacyjnych po zaliczeniu, bądź nie zaliczeniu poprawki.

 

 

 

 

§ 94

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informację                 o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego podpisuje uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów najpóźniej w dniu egzaminu.
 4. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu uczeń  lub jego rodzice / prawni opiekunowie składają do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,                       z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.
 7. Rada pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w pkt 6 szczególnie                                 w następujących wypadkach:

1)       długotrwała  choroba   ( ponad dwa miesiące ) –  uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu  lub sanatorium;

2)       spowodowanych   zdarzeniami losowymi  silnych    przeżyć utrudniających  koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się;

3)       trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby,   patologii i   niewydolności   wychowawczej                        w     rodzinie;

4)       zmiany szkoły na mniej   niż   trzy   miesiące    przed    zakończeniem   roku   szkolnego                        z niemożliwością   uzupełnienia   braków   wynikających   z   różnic  programowych.

 1. Rada pedagogiczna wydaje decyzję o promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego               z jednych zajęć edukacyjnych zwykłą większością głosów do 31 sierpnia danego roku szkolnego,                    z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w pkt  6 są:

1)       lekceważący   stosunek   do   obowiązków   szkolnych,   samowolne   opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

2)       uporczywe uchylanie się od zadań zleconych przez nauczyciela;

3)       nie korzystanie z pomocy w nauce organizowanej przez szkołę;

4)       nie  zgłoszenie  się,  bez  usprawiedliwienia,  na  poprawę oceny w wyznaczonych przez nauczyciela terminach albo nie wykonanie   prac  poleconych  przez nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych terminach.

 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego do 31 sierpnia, nie otrzymuje promocji                 i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę semestralną i w drugim semestrze jest zagrożony nie otrzymaniem promocji) szkoła udziela pomocy w różnych formach, takich jak:

1)      umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych;

2)      udzielenie   pomocy   w   zaplanowaniu   własnego  uczenia się, podzielenie materiału do

      uzupełnienia na części;

3)      zlecenie   prostych,   dodatkowych   zadań   umożliwiających  poprawienie oceny;

4)      udostępnienie   znajdujących   się   w   szkole  pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury;

5)      zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

6)      indywidualne ustalenie   sposobu,  zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych  ocen niedostatecznych.

 

 1. Ukończenie szkoły

§ 95

 

Uczeń klasy VI kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne                  z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 104 pkt. 7.

 

 1. Promocja i ukończenie szkoły z wyróżnieniem

 

§96

 

 1. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klasy IV i V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 ( bez ocen dostatecznych ) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klasy szóstej, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75             ( bez ocen dostatecznych ) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 4. Uczniowie klas IV – VI, wymienieni w pkt. 1 – 3, otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe.
 5. Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.

 

 1. XVIII.      1.  Zasady oceniania zachowania

 

§97

 

 1. Ocena z zachowania jest opinią szkoły o:

1)       funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,

2)       respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7) okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Oceny z zachowania semestralną  i roczną ustala się wg skali określonej w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7. 09. 2004 roku:

1)       wzorowe

2)       bardzo dobre

3)       dobre

4)       poprawne

5)       nieodpowiednie

6)       naganne

 1. Podstawowym kryterium ustalania oceny z zachowania jest przestrzeganie statutu, przy czym:

1)    ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)       wzorowo wypełnia obowiązki szkolne

b)       rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia

c)       osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

d)       systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne

e)       bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego,  w kołach zainteresowań

f)        godnie reprezentuje szkołę w środowisku ( udział w uroczystościach szkolnych, pracach   użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp. )

g)       nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa

h)       nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności

2)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)       bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne

b)       jest uczciwy, sumienny, bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zadań

c)       bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach itp.

d)       nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa

e)       nie ma  nieusprawiedliwionych nieobecności

3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)       dobrze wypełnia obowiązki szkolne

b)       nie ulega nałogom

c)       uczestniczy w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę

d)       akceptuje i podporządkowuje się organizacji wewnętrznego życia klasy

e)       czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( do 3 godzin w semestrze )

f)        uczeń, który jest arogancki w stosunku do pracowników, innych uczniów lub rodziców, wyraża  

      się wulgarnie, nie reaguje na uwagi dorosłych, nie może mieć oceny dobrej lub wyższej                                      z   zachowania

4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu:

a)       zdarzyło się naruszyć zasady, ale zastosowane środki zaradcze przyniosły poprawę zachowania, a także:

b)       nie ulega nałogom

c)       sporadycznie angażuje się w życie klasy, środowiska

d)       nie zawsze akceptuje i podporządkowuje się organizacji wewnętrznego życia klasy

e)       czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( do 5 godzin w semestrze )

f)        nie może mieć oceny poprawnej z zachowania uczeń, który nie reaguje na wielokrotne uwagi

       pracowników szkoły i rodziców o jego złym zachowaniu, który notorycznie  spóźnia się na  

       lekcje, niszczy mienie szkolne lub prywatne

5)    ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)       bardzo często nie przestrzega zapisów statutu szkoły, a zastosowane środki    zaradcze nie zawsze wpływają na poprawę zachowania, a także:

b)       swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych uczniów

c)       ulega nałogom

d)       wymaga wzmożonej uwagi i działań wychowawczych osób dorosłych w szkole i poza nim

e)       nie szanuje mienia szkolnego i prywatnego

f)        opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia  ( do 10 godzin w semestrze )

6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)       nie stosuje się do sformułowanych w statucie szkoły zasad zachowania się, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnego pozytywnego skutku, a także

b)       niszczy mienie szkolne i mienie prywatne

c)       ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów

d)       jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych

e)       jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza nią

f)        opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( powyżej 10 godzin w semestrze )

 1. Uczeń dostarcza wychowawcy klasy usprawiedliwienie absencji w terminie do 7 dni od  powrotu do 

     szkoły po nieobecności.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego, opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 2. Ocena z zachowania się ucznia nie może mieć wpływu na:

     1)   oceny z zajęć edukacyjnych

     2)   promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,  któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono  naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

XVIII.2. Procedura wystawiania oceny z zachowania

§98

 

 1. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  członków rady pedagogicznej.
 2. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny.
 3. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie organizacji uczniowskich oraz niepedagogicznych pracowników szkoły.
 4. Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania bierze  się pod uwagę zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.
 5. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 102.

 

XVIII. 3. Tryb wystawiania oceny z zachowania

§99

 

Wychowawca przez cały semestr zbiera informacje o uczniu; do tego celu służą strony w dziennikach lekcyjnych przeznaczone do wpisów uwag o zachowaniu ucznia; upoważnieni do dokonywania wpisów są wszyscy członkowie rady pedagogicznej.

 

XVIII. 4. Tryb informowania o przewidywanych ocenach zachowania

§100

 

 1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest poinformować pisemne ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów                                   o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania.
 2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca  jest zobowiązany pisemnie poinformować ucznia i rodziców /prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie rocznej z zachowania.
 3. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.
 4. Uczniowie są zobowiązani zwrócić wychowawcy podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów  zawiadomienia w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania.
 5. W przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przekazanie informacji listem poleconym na adres zameldowania ucznia.

 

XIX.   Warunki   i   procedura   uzyskiwania   wyższej   niż   przewidywana

           rocznej oceny  klasyfikacyjnej  zachowania.

 

§101

 

 1. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przewidywanej ocenie zachowania uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie  mogą zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania.
 2. O ustalenie wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania nie może ubiegać się uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie, w sytuacji, gdy uczeń ma większą niż dopuszczalna w WSO liczba  godzin nieusprawiedliwionych, określona  dla danej oceny.
 3. Wniosek powinien zawierać:

1)    ocenę, o którą się uczeń ubiega

2)    okoliczności uzasadniające złożenie wniosku.

 1. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wniosek rozpatrywany jest przez zespół nauczycieli uczących, a ich decyzja w kwestii oceny zatwierdzana jest przez radę pedagogiczną
 2. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

 

XX. Warunki   i   procedura   postępowania   w   sytuacji   stwierdzonego

       nieprawidłowego   trybu   ustalania   rocznej   oceny   klasyfikacyjnej

       zachowania.

§102

 

 1. Uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena kwalifikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w formie pisemnego wniosku z uzasadnieniem.
 3. Wniosek musi zawierać szczegółowo przedstawione konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.
 4. Powodem odwołania może być:

1)    naruszenie zasad WSO, w szczególności wystawienie oceny niezgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz niezapoznanie ucznia z kryteriami oceny

2)    niedotrzymanie terminu podania oceny przewidywanej

 1. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni od daty jego wpłynięcia.
 2. W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości wniosek ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów zostaje oddalony.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny, dyrektor w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku powołuje komisję,  która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

2)       wychowawca klasy

3)       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej    klasie

4)        pedagog.

5)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego

6)       przedstawiciel rady rodziców

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalanej wcześniej.

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający :
1)  skład komisji
2)  termin posiedzenia komisji
3)  wynik głosowania
4)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

XXI.   Zwolnienia   z   lekcji   wychowania   fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej

§103

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w pkt.1 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 3. Procedura uzyskiwania zwolnienia

1)       Uczeń dostarcza podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów wraz                z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu szkoły;

2)       po podjęciu decyzji przez dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia, które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz rodzicom / prawnym opiekunom;

3)       uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkolą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice / prawni opiekunowie zaznaczą                w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie ucznia w czasie jego nieobecności w szkole ( jest to nieobecność usprawiedliwiona )

4)       uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych nie może przebywać poza szkoła, jeżeli nie są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie  nauczania danej klasy; w tym przypadku dyrektor szkoły zapewnia uczniowi opiekę nauczyciela prowadzącego inne zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze; uczeń zwolniony zajęć wychowania fizycznego może przebywać z grupą ćwiczących pod opieką nauczyciela, nie biorąc udziału w zajęciach.

 

XXII. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole

§ 104

 

 1. W klasie szóstej przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych                          w standardach  wymagań.
 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem  pkt 5.
 3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów, o których mowa w pkt.5 czas trwania sprawdzianu może być  przedłużony , nie więcej jednak niż o 30 minut.
 5. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
 6. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku  z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 8. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
 9. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu regulują  odrębne przepisy.

XIII. Dostępność WSO

 

 

§ 105

 

 1. Wychowawcy klas corocznie uczniom na godzinach wychowawczych oraz podczas zebrań                          z rodzicami przedstawiają zasady Wewnątrzszkolnego Systemu oceniania Szkoły Podstawowej                 w Żarskiej Wsi. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad niniejszego WSO.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dostępny dla uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów w bibliotece szkolnej oraz u wychowawców klas. Przedmiotowe systemy oceniania są dostępne u dyrektora oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 3. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań, nie kontaktują się z wychowawcą klasy                       i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 

10. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 106

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w brzmieniu:

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy

w

Żarskiej Wsi

 

 

§ 107

 

 

Szkoła posiada własny hymn, patrona i logo;  tekst i nuty hymnu, uchwała Rady Gminy o nadaniu szkole imienia oraz wzór logo stanowią załączniki do statutu.

 

§ 108

 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 109

 

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 110

 

 Zmiany w Statucie szkoły uchwala Rada Pedagogiczna

 

 

 

§ 111

 

Po trzech nowelizacjach Statutu dyrektor szkoły publikuje tekst jednolity Statutu.

 

 

 

§ 112

 

Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez organ prowadzący.

 

 

 

Tekst jednolity opublikowany dnia 30 listopada 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma